0
Your Cart

วิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เฟืองล็อค

วิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เฟืองล็อค

วิธีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากประตูรีโมทเปิดไม่ได้

 1. หากไฟดับ ส่งผลให้ประตูรีโมทไม่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปิด – ปิดประตูด้วยตนเอง ซึ่งการติดตั้งมอเตอร์เพื่อควบคุมประตูรีโมทออกแบบให้สามารถเปิด – ปิดประตูด้วยตนเองได้ โดยวิธีการไขกุญแจ Build – in สำหรับการปลดล็อคประตูรีโมท และออกแรงโยกคันโยกเข้าหาตัวเอง หลังจากนั้นสามารถเปิด – ปิดประตูได้อย่างถูกวิธี ง่ายดาย และมีความปลอดภัย และหากไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้โยกคันโยกกลับไปในลักษณะเดิม เพื่อเป็นการล็อคมอเตอร์ของประตูรีโมทไว้ดังเดิม
 1. เมื่อมีสิ่งกีดขวางหน้าประตูรีโมท แต่ประตูรีโมทไม่หยุดเลื่อน / เคลื่อนที่ อาจเกิดปัญหาจากระบบชุดอินฟาเรด ผู้ใช้งานสามารถทดสอบการทำงานของระบบชุดอินฟาเรดได้โดยการโบกมือด้านหน้า เพื่อทดสอบการสนองและเสียง หากได้ยินเสียง คือ ประตูรีโมทไม่หยุดเลื่อน อาจไม่ได้เกิดปัญหาจากระบบชุดอินฟาเรด แต่หากไม่ได้หากได้ยินเสียง คือ ประตูรีโมทไม่หยุดเลื่อน อาจเกิดปัญหาจากระบบชุดอินฟาเรด
 1. หากประตูรีโมทไม่ตอบสนองคำสั่งเปิด – ปิดประตูรีโมท ส่งผลให้ประตูรีโมทไม่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปิด – ปิดประตูด้วยตนเอง โดยการหาวัสดุที่มีความแข็งแรงช่วยในการงัดประตูรีโมทขึ้นเล็กน้อย เพื่อใช้กุญแจปลดล็อคมอเตอร์เฟือง และค่อยคลายการงัดประตูรีโมท เพื่อให้ประตูสามารถเลื่อนได้ หากสามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้ใช้กุญแจปลดล็อคมอเตอร์เฟืองกลับไปในลักษณะเดิม เพื่อเป็นการล็อคมอเตอร์ของประตูรีโมทไว้ดังเดิม
 1. ชุดควบคุมไม่ทำงาน อาจเกิดความเสียหายจากระบบหรืออุปกรณ์ ฟิวส์ขาด รีโมทไม่ทำงาน ควรรีบแก้ไข / ซ่อมโดยช่างที่เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกวิธี และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง
 1. มอเตอร์เคลื่อนที่ช้า ตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่ได้ช้า เช่น การจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ มีสิ่งกีดขวางหน้ามอเตอร์ สวิตซ์ปิดหรือเปิด เป็นต้น
 1. ประตูรีโมทมีเสียงดัง หากเกิดความเสียหายจากความตึง – หย่อนของสายพาน ควรปรับความตึงของสายพาน อายุการใช้งานของลูกล้อหมดอายุ ควรเปลี่ยนลูกล้อ ความสกปรกของลูกล้อหรือราง ควรเช็ดทำความสะอาด ความคาดเคลื่อนของตำแหน่ง Stopper ประตูรีโมทตกจากราง ควรปรับให้กลับมาอยู่ในรางให้เป็นปกติ หรือ เสียงดังจากมอเตอร์ควบคุม ตรวจสอบ / เปลี่ยนมอเตอร์ควบคุม
 1. ประตูรีโมทเปิดค้างไว้ / เลื่อนเปิด แต่ไม่ปิด ควรตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าเซ็นเซอร์ ตำแหน่งของเซ็นเซอร์คลาดเคลื่อน ควรปรับตำแหน่งให้ตรง
 1. ประตูรีโมทเปิด – ปิดเอง อาจเกิดการจับสัญญาณของเรดาร์ตรวจจับ ควรปรับการจับสัญญาณของเรดาร์
 1. ประตูไม่ตอบสนอง / ตอบสนองข้า เช่น ประตูไม่เปิดขณะเดินเข้าใกล้ประตู ควรตรวจสอบไฟแสดงสถานะของเรดาร์ หากแสดงไฟสถานะ คือ เรดาร์ทำงานได้เป็นปกติ อาจเกิดปัญหาจากการเชื่อมสัญญาณ ดังนั้น ควรตรวจสอบการเชื่อมสัญญาณ หากไม่แสดงไฟสถานะ คือ เรดาร์เสีย / ชำรุด ดังนั้น ควรเปลี่ยนเรดาร์ตัวใหม่
 1. ความเร็วในการเปิด – ปิดประตูรีโมทไม่สม่ำเสมอ / มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานปกติ เช่น เปิดช้ากว่าปกติ ปิดเร็วกว่าปกติ อาจเกิดจากชุดควบคุม ควรตรวจสอบถึงสาเหตุ หรือเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่ หรือประตูอาจจจะตกราง หรือเกิดการเสียดสีขณะการเลื่อนเปิด – ปิดประตู ควรปิดระบบอัตโนมัติ เพื่อสังเกตและแก้ไขจุดที่เกิดการเสียดสี
 1.  ประตูไม่ทำงาน อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบการไหลเข้าของกระแสไฟฟ้า หรือเกิดจากเรดาร์ ควรตรวจสอบการเชื่อมสัญญาณ หรือตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุม
 1. ประตูสั่นขณะเปิด – ปิดประตู อาจเกิดปัญหาจากสายพาน ควรปรับสายพานใหม่
 1. สวิตซ์กดไม่ค่อยติด ควรตรวจสอบหรือเปลี่ยนถ่าน

วิธีการทดสอบหลังการแก้ไขในเบื้องต้น

 1. เริ่มด้วยปิดสวิตซ์ชุดควบคุม
 1. ทดสอบความคล่องตัว / ความลื่นไหลในการใช้งาน โดยการเปิด – ปิดประตูด้วยตนเอง
 • สังเกตเศษขยะ / ฝุ่น บริเวณราง
 • ทดสอบ ตรวจสอบความแข็งแรงของราง ล้อเลื่อน และประตูรีโมท
 • ทดสอบ ตรวจสอบความตึง / หย่อนของสายพาน
 1. เปิดสวิตซ์ชุดควบคุม
 1. ตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ และระบบ Self Check ปกติหรือไม่
 • ทดสอบ ตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์ ระบบสัญญาณการเชื่อมต่อ
 • ทดสอบ ตรวจสอบปัญหาของการเชื่อมต่อระหว่าง Controller & Motor

อุปกรณ์สำหรับการใช้งานประตูรีโมท

 1. มอเตอร์สำหรับใช้ในการเลื่อนเปิด – ปิดประตูรีโมท (Brushless DC Motor)
 2. ตัวสำหรับจับยึดประตูรีโมท (Door Hanger Roller)
 3. ชุดควบคุมประตูรีโมท (Controller)
 4. รางอลูมิเนียม (Aluminium Rail)
 5. สายพานสำหรับใช้ในการดึงเปิด – ปิดประตูรีโมท (Belt)
 6. อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับความยาวของสายพาน (Timing Belt)
 7. ตัวสำหรับใช้ในตั้งระยะการเลื่อนประตูรีโมท (Stopper)

คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งานประตูรีโมท

 1. หากต้องการเปิดประตูรีโมทค้างไว้ เพื่อความสะดวกในการขนของ / เคลื่อนย้าย สามารถกดค้างที่รีโมทได้ เพื่อให้ประตูเปิดค้างไว้ หรือปิดระบบการทำงานอัตโนมัติ หรือปิดการจ่ายเข้าของกระแสไฟฟ้า
 1. หากต้องการล็อคประตูรีโมท เริ่มต้นด้วยการปิดสวิตซ์ เพื่อปิดระบบการทำงานอัตโนมัติของประตูรีโมท หลังจากนั้นจึงล็อคประตู และเมื่อต้องการเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติของประตู ในการเปิดครั้งแรกประตูอาจจจะเคลื่อนที่ช้ากว่าปกติ เนื่องด้วย Stopper ต้องประมาณระยะการเลื่อนประตูรีโมทไว้ดังเดิม
 1. ประโยชน์ของเซ็นเซอร์กันประตูหนีบ เพื่อป้องกันประตูปิดขณะมีคนเดินเข้าใกล้ประตู โดยอาศัยการทำงานของแสงอินฟราเรด หากมีสิ่งกีดขวางการตัดแสงอินฟราเรด ระบบจะรับรู้ถึงการมีสิ่งกีดขวาง และประตูจะไม่เลื่อนปิดประตู จนกระทั่งจะไม่มีสิ่งกีดขวาง ประตูจึงเลื่อนปิดตามปกติ
 1. การปรับระยะ / ความเร็ว ของประตูรีโมท
 • การปรับระยะของสัญญาณเรดาร์ สามารถปรับได้ไกลที่สุดถึงระยะ 3 เมตร โดยครอบคลุมการตรวจจับพื้นที่กว่า 8 ตารางเมตร อีกทั้งสามารถปรับได้ทั้งมุมเงย มุมก้ม มุมส่องไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา
 • การปรับความเร็วในการเปิด – ปิดประตูรีโมท และการปรับการหน่วงเวลา ขณะที่ประตูรีโมทเปิดกว้างสุดความยาวของประตู

การดูแลรักษาและข้อควรระวังของประตูรีโมท และชุดควบคุม

 1. ควรปลดล็อคการใช้งานประตูอัตโนมัติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และใช้งานด้วยตนเองในการเปิด – ปิดประตู เพื่อตรวจสอบการทำงานของประตูรีโมท
 1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น ล้อ ราง สายพาน หรือวัสดุซึ่งประกอบกับประตูรีโมทอย่างสม่ำเสมอ โดยการหยอดน้ำมันหล่อลื่น หรือการตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ต่าง ๆ และดูแลรักษาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 1. ไม่ควรกดแช่รีโมทเป็นเวลานาน หรือ วาง / เก็บรีโมทไว้บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง / มีความร้อนสูง เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอายุได้ง่ายขึ้น
 1. ควรระวังและสังเกตสิ่งกีดขวาง / คน / เด็กเล็ก ขณะกดรีโมททุกครั้ง
 1. ไม่ควรให้รีโมทเปียกน้ำ /ตกน้ำ
 1. ไม่ควรให้รีโมทตกกระทบพื้น
 1. ไม่ควรเปิด – ปิดประตูด้วยตนเอง ขณะที่ประตูกำลังเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
 1. ควรประสิทธิภาพและตรวจสอบอายุการใช้งานของถ่านรีโมท
 1. ไม่จำเป็นต้องล็อคประตูรีโมทด้วยกุญแจอีกครั้ง
 1. คอยตรวจสอบการทำรังของมด / แมลง / ปลวก บริเวณแผงควบคุม / มอเตอร์

บริการติดตั้ง ซ่อม ประตูรีโมท มอเตอร์ประตู บริการถึงบ้านภายใน 1 ชม. ทั่วกทมและปริมณฑล
ประกันงาน ซ่อม 3 เดือน งานติดตั้ง 1 ปี
โดยบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ประตูรีโมทมีปัญหา Pa2remote.Com ยินดีให้คำปรึกษาฟรีโดยช่างที่มีคุณภาพ

โทร : 0952062066
Line : @Patwo
Email : Pa2remote@Hotmail.Com